• slider image 597
  • slider image 598
  • slider image 599
  • slider image 601
  • slider image 602
:::

I 個人資料保護

建立日期 2017-06-13 12:43:14

個資保護聯絡窗口:資訊聯絡人 陳老師

電話:(04)24831428#111

傳真:(04)24833611

E-mail:service@krjh.tc.edu.tw

「個人資料保護」目錄

1-1 個人資料保護法實施 227 2017-06-13 17:05:26
2-2 如何防範洩漏個人資料 225 2017-06-13 13:13:14
3-3 光榮國中個人資料保護政策 226 2017-06-13 13:31:54
4-4 個人資料調閱申請書 206 2017-06-13 16:54:01
5-5 個人資料提供同意書 198 2017-06-13 16:58:09
6-6 保有個人資料檔案一覽表 252 2017-06-13 17:01:04