• slider image 597
  • slider image 598
  • slider image 599
  • slider image 601
  • slider image 602
:::

4-3-7 粉筆、板擦領用規則

1.      由各班設備股長負責領取。

2.      領取時間:每日第一節下課(910~920)。領取地點:油印室。

3.      領取完畢必須確實填寫粉筆、板擦領用登記簿。

4.      為避免浪費,領取板擦時,需攜帶已毀損舊板擦,汰舊換新,設備組會代為處理舊板擦。

5.      每次領取以白色粉筆2盒,其他顏色粉筆1盒為限。